ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Leadership Course

ลำดับ หลักสูตรอบรม 


1 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 1-2 วัน
2 พัฒนาทักษะหัวหน้างาน 1 วัน
 
3 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  1 วัน  
4 เทคนิคการ"โค้ช" และการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ  1 วัน  
5 การเสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการจัดการ 1-2 วัน 
6  HR for Non-HR หัวหน้างาน/ผู้จัดการกับการบริหารคน  1 วัน
 
7 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง 1 วัน  
8 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 1-2 วัน  
9 เทคนิคการสอนงานแบบ On-the-Job Training (OJT) 1 วัน  
10 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับคนทำงาน (Emotional Intelligent) 1 วัน  
11 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานสำหรับหัวหน้างาน 1 วัน  
12 เทคนิคการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  1 วัน  
13 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน  1 วัน  
14 Proactive Teamwork  1 วัน  
15 Personality Insight เข้าใจคน พัฒนาคน พัฒนาทีม ตามแนวทาง DISC (อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี)  1 วัน  
16 Management Skill for Managers  1-2 วัน
 
17 Effective Coaching : A Tool for Leadership  2 วัน
 
18 Effective Communication Empowerment & Motivation  1 วัน  
19 ผู้นำกับการสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Leader for Teamwork)  1-2 วัน  
  Coaching Skills for Leader  1 วัน  
20 Coaching & Feedback Skills  1 วัน  
21

เทคนิคการติดต่อสื่อสาร และ การประสานงานอย่างมืออาชีพ 

1 วัน   
22

เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 วัน  
 23 Effective Planning & Controlling   1 วัน  
24 Supervisory Skills for Excellence  1 วัน  
25 จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ (Convincing Skills)  1 วัน  
26  ทักษะการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ(Proactive Counseling Skills)  1 วัน  
27 หัวหน้างานกับการสอนงานและการให้คำปรึกษา  1 วัน  
 28  HR for Non-HR  1 วัน  
29 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Stratetic Thinking)  1 วัน  
30 การคิดอย่่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  1 วัน  
31 เพิ่มพลังชีวิต ด้วยการคิดบวก (The Positive Thinking)  1 วัน  
32 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  1 วัน  
33 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  1 วัน  
34 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) 1-2 วัน   
35 เทคนิคการปลุกจิตสำนักรักองค์กร 1 วัน  
36 การบริหารความร่วมมือ (Collaboration  Management)  1 วัน  
 37 Change Mindset การเปลี่ยนกรอบความคิด  1 วัน  
 38  ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  1 วัน  
39   ภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน  1 วัน  
40

การสื่อสารเพื่อสานสร้างสัมพันธ์และขับเคลื่อนผลงานสำหรับหัวหน้างาน

1 วัน  
41  การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน   
42  เพิ่มผลงานลูกน้องด้วยการโค้ชและให้คำปรึกษา  1 วัน  
43  การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  1 วัน  
44  การโค้ชงาน การให้คำปรึกษาและสะท้อนผลงาน   1 วัน  
45 การนำทีมเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ                                                                        1 วัน  
46

การสื่อสารกับลูกน้องต่างสไตล์และต่างช่วงวัย อย่างมีประสิทธิผล

1 วัน  
47 การแก้ไขปัญหาพนักงานด้วยมุมมองทางจิตวิทยาสำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน 1 วัน  
48 การบริหารผลงานลูกน้องอย่างมืออาชีพ 1 วัน  
49 การสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน 1 วัน  
50 ทักษะการบริหารและการนำที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน
1 วัน  
51 การคิดเชิงนวัตกรรมกับการทำงานในองค์กร (Innovative Thinking) 1 วัน  
52 ผู้นำกับทีมงานด้วยจิตสำนึกรักองค์กร 1 วัน  
53 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ HR 1 วัน  
54 ปลุกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและวิญญาณแห่งความผู้ประกอบกา  1 วัน  
55

คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด 

 1 วัน  
56 Change Mindset การเปลี่ยนกรอบความคิด 1 วัน  
57 ผู้นำกับทีมงานด้วยจิตสำนึกรักองค์กร     


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

การติดต่อ
โทรศัพท์ 02-1753330 ,086-8929330 

และ 086-6183752
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 9330
E-mail1 :  ptstraining3@gmail.com
E-mail2 :  aranya@ptstraining.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  7
Visits:  405,321
Today:  8
PageView/Month:  11,646