ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      
Google

Our Events

Public Training การบริหารและจัดทำงบประมาณ
วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


In-house : บ.ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง
Management Skill for Manager
วิทยากร อาจารย์.จุลชัย จุลเจือTripetch Isuzu Sales
Professional Managers
By Itthinan Santhat


        

Public Training การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

โดย อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

Professional  Training Solution

ขอต้อนรับเข้าสู่ Professional Training Solution เราเป็นบริษัทฝึกอบรมและสัมมนา ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล ด้านการขาย-การตลาด การจัดซื้อ การนำเข้า-ส่งออกและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย และยังช่วยท่านในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจและลึกซึ้ง ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า คัดเลือกและจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างมืออาชีพ จน... เรา.. กลายเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 200 แห่งในแต่ละปี  


 

General Course ทักษะทั่วไป

เทคนิคการสื่อสาร และให้บริการสำหรับCall Center

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

HRD Strategy

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

อ.พรเทพ ฉันทนาวี

 

 


Negotiation to Win-Win

วันที่ 8 กันยายน 2560

 

 


เทคนิคการจัดทำ JD บนพื้นฐาน Competency & KPIs

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

 

จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวทางการขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละสไตล์


วันที่ 3 ตุลาคม 2560

วิทยากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี

 

Produciton Planning & Control 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ดร.ธงไชย แก้วสะอาด

 

การนำเสนองานระดับมือโปร

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล

Marketing for Sales Person

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

การบริหารการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

23 สิงหาคม 2560   

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 สค 2560

 

 


 

การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

วันที่ 26 กค 2560

 

 

การอ่านงบการเงิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด" การปฏิวัติวิธีดำเนินคดีแรงงานและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้ 

 วิทยากร อ.กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

วิทยากรผู้เขี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

 

เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่บนพื้นฐานCompetency & KPIs

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

 

 

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

 

 

 


การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนความสูญเปล่าด้วยกระบวนการทำงาน

ในโลจิสติกส์

วันที่ 27 กันยายน 2560

ดร. ธงไชย แก้วสอาด

 

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS (FMEA)

วันที่ 6 กันยายน 2560

อ.พิทักษ์ บัวชุม


 

 การแก้ปัญหาคุณภาพด้วย 8D และ Whyt Why Analysis

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

วิทยากร อาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์

   

ทักษะเฉพาะทาง/ความคิด/ภาษา

การเขียนบันทึก จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 สิงหาคม  2560

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

วิทยากร อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล

     

Course เฉพาะทาง


การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
31 สิงหาคม 2560

วิทยากร อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

 

Basic & Advance International Material Data System : IMDS

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2560

อ.พิทักษ์ บุญชม


เทคนิคการจัดซื้อ

และการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วันที่ 28 กันยายน 2560

วิทยากร อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

   

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด" การปฏิวัติวิธีดำเนินคดีแรงงานและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้ 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

 

 

Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 8 กันยายน 2560

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

 

Analysis & Continuous Improvement

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ


 วันที่ 29 สิงหาคม 2560

วิทยากร อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 

  

 
Online:  15
Visits:  329,327
Today:  41
PageView/Month:  10,694