www.ptstraining.in.th

Signature Courses กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ English for Sales
ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
Leadership ผู้นําทีมงานประสิทธิภาพ Problem Solving
-Decision Making-Public
Service Mind in Action
ปฎิบัติการ บริการจากใจ
การคิดเชิงนวัตกรรม Innovative Thinking การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ

 กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
   หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้าน เพื่อใช้ในการนำ    เสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ ส่วนที่    สองคือส่วนของการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนำเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของ    ธุรกิจ ส่วนด้านของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองจะช่วยสร้างทักษะ และเพิ่มพูนเทคนิคสำคัญต่อการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพ    สูงสุดSystematic Thinking

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์


หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

 

        Finance for Non-Finance Manager

  
       
         จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้ ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมโดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

 

 

       Supervisory Skills

       ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

 

      หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” 

การบริหารงานขนส่ง

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี 

การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-house Training หลักสูตรยอดนิยม

 


 

 

 หลักสูตรด้านการบริการ

1.การสร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
2.กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการ
3.การสร้างเคล็ดลับเตรียมความพร้อม สู่อาชีพงานบริการ
4.เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ศิลปะการบริการด้วยหัวใจ
5.Service Mind for Business Growth
6.เทคนิคการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ
7.เทคนิคการรับคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
8.การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเชิงรุก
9.Customer Insight

 

 
Online:  1
Visits:  907,281
Today:  40
PageView/Month:  3,003