www.ptstraining.in.th

Signature Courses เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน เทคนิคการประเมินผล การแจ้งผลงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์  การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน

การตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรด้าน HRM

 1. HR for Non-HR Manager
 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
 3. เทคนิคการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ลูกน้องยอมรับและเข้าใจ
 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (HRD Strategy)
 5. การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)
 6. เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Target Selection Techniques)
 7. เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Competency Based Interview
 8. การเขียน Job Description บนพื้นฐาน Competency & KPIs
 9. การประเมินค่างาน
 10. KPIs Setting & Effective Implementation
 11. เทคนิคการจัดทำ Job Description
 12. OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT
 13. Job Analysis & Manpower Planning
 14. เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้างภาคปฏิบัติ
 15. เทคนิคการประเมินผลงานด้วย KPIs ฿ Competency

 

 

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี

การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่าจะทำให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ “คำตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้นๆ ต้องการ
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง และการวางแผนกำลังคน

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและประสานงานร่วมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังคสด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำปใช้ได้จริง!!!

 

        Finance for Non-Finance Manager

        อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
       
         จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้ ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมโดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

 

 

       Supervisory Skills

        เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

       ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

 

      หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” 

เทคนิคารสอนงานแบบ On the Job Training

อาจารย์ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี 

การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  907,285
Today:  44
PageView/Month:  3,007