www.ptstraining.in.th

Signature Courses เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อัตรากำลัง Problem Solving
-Decision Making-Public
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน

การตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรด้าน HRM

1. HR for Non-HR Manager

2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

3. เทคนิคการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ลูกน้องยอมรับและเข้าใจ

4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (HRD Strategy)

5. การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

6. เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Target Selection Techniques)

7. เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Competency Based Interview

8.การเขียน Job Description บนพื้นฐาน Competency & KPIs

 

 

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี

การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่าจะทำให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ “คำตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้นๆ ต้องการ
การวิเคราะห์อัตรากำลัง

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและประสานงานร่วมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังคสด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำปใช้ได้จริง!!!

 

        Finance for Non-Finance Manager

        อาจารย์พลกฤต โสลาภากุล
       
         จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้ ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมโดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

 

 

       Supervisory Skills

        เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

       ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

 

      หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” 

เทคนิคารสอนงานแบบ On the Job Training

อาจารย์ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี 

การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  611,041
Today:  95
PageView/Month:  10,794