www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November 2562

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
1 พฤศจิกายน 2562 การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อ.นนทพัฒน์  โพธี
6 พฤศจิกายน 2562 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ  อ.ไมตรี บุญขันธ์
6/11/2019 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7/11/2019 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 พฤศจิกายน 2562 ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
7 พฤศจิกายน 2562 Smart Supervisor อ.ธนเดช
8 พฤศจิกายน 2562 การบริหารจัดการ"คลังสินค้า"ทันสมัย (Modern Warehouse Management) อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ 
8 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำ KPI & Action Plan

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
14 พฤศจิกายน 2562 กลยุทธ์การเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์  
15 พฤศจิกายน 2562 เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/11/2019 4M Change Control and Effective Implementation
15 พฤศจิกายน 2562 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D และ Why Why Analysis  อ.ณรงค์  ตู้ทอง
15 พฤศจิกายน 2562 ภาษีซื้อต้องห้าม-รายจ่ายต้องห้าม รุ่น 2 อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
19 พฤศจิกายน 2562 TWI:Training Within Industry By 3J. Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 พฤศจิกายน 2562 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฿ จัดซื้อ อ.ณัฐพงศ์  แพเรือง
19-20 พฤศจิกายน 2562 Train the Trainer เทคนิคการเป็นวิทยากร ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
20-21 พฤศจิกายน 2562 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ 

ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 

อ.วัชระ ปิยะพงษื / อ.วิชัย มากวัฒนสุข
20 พฤศจิกายน 2562 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 พฤศจิกายน 2562 การบริหารและจัดทำงบประมาณ อ.ธนเดช

21/11/2019

จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล  บริหารคนให้ได้

อ.พรเทพ แันทนาวี
21-22 พฤศจิกายน 2562 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบัติ อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
22 พฤศจิกายน 2562

แนวปฎิบัติ Incoterms ® 2010 ฿ Payment  Terms สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
22 พฤศจิกายน 2562 7D Negotiation Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 พฤศจิกายน 2562 Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา อ.ณรงค์ ตู้ทอง
23/11/2019 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control) อ.พิสิทธิ์ ขูยงค์
23 พฤศจิกายน 2562 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
27-28 /11/2019

Training Need Analysis and Training Yearly Plan

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25 พฤศจิกายน 2562

การอ่าน Drawing GD&T และเครื่องมือวัดสำหรับการควบคุมคุณภาพ

อ.ณัฐพงษ์  แพเรือง
26 พฤศจิกายน 2562

การออกแบบขั้นตอนการทำงาน Work Instruction อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ณัฐพงษ์ แพเรือง
26/11/2019 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 พฤศจิกายน 2562 Analytical Thinking skills for Problem Solving อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
28/11/2019 Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
28 พฤศจิกายน 2562 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน 

Excellent Logistics Improvement by Lean 

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
 29 พฤศจิกายน 2562

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ 


 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 พฤศจิกายน 2562 อ.สัจพล ส่งสมบุญ
29 พฤศจิกายน 2562 ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ (Leadership & Decision Making)  อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  582,323
Today:  132
PageView/Month:  7,552